ZÁPIS DO MŠ 2024Elektronický předzápis:

· V období od 25.3.2024 do 10.5.2024 bude zpřístupněn elektronický předzápis.

· Elektronický předzápis bude dostupný na internetové adrese https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/holice


Termín zápisu (příjem žádosti o přijetí):

osobně na adrese školy (Holubova 39, 534 01 Holice) ve dnech:

  • 13.5.2024 od 09:00 do 16:30 hod. (pauza 12:00 - 13:00)
  • 14.5.2024 od 09:00 do 16:30 hod. (pauza 12:00 - 13:00)

Konkrétní termín, kdy se zákonný zástupce dostaví k zápisu včetně času je možné si rezervovat prostřednictvím elektronického předzápisu.


Žádost je možné dále doručit

  • datovou schránkou vedenou na fyzickou osobu do datové schránky školy (xvuksyb) nejpozději do 14.5.2024.
  • poštou na adresu Mateřská škola Holubova, Holubova 39, 534 01 Holice (rozhodující je datum doručení nejpozději do 14.5.2024),

K zápisu žadatel doloží:

· vyplněnou žádost o přijetí do MŠ - ke stažení na internetových stránkách školy

www.msholubova.cz a v elektronickém předzápisu.

· Doložení řádného očkování dítěte - podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení může být součástí žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha.

3. Rodný list dítěte (při osobním podání doložit k nahlédnutí, při zasílání žádosti poštou nebo prostřednictvím datové schránky přiložit prostou kopii).

4. Občanský průkaz zákonného zástupce (pouze při osobním podání doložit k nahlédnutí).

5. V případě dítěte se zdravotním postižením doporučení školského poradenského zařízení.

6. Doklad o trvalém pobytu dítěte – pokud se liší od pobytu zákonných zástupců.

7. Cizinci doloží vízový doklad o povolení pobytu dítěte na území České republiky,

nájemní smlouvu nebo jiné potvrzení o ubytování pro určení spádovosti.

Další informace:

  • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
  • V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola žadatele vyzve k jejich odstranění. Poskytne žadateli přiměřenou lhůtu a současně správní řízení přeruší.
  • Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2024 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2024 povinné. Dle obecně závazné vyhlášky Města Holice č. 2/2017 je spádovým obvodem mateřské školy celé území Města Holic.

Přidělení registračního čísla:

Po zaevidování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých/nepřijatých dětí.

Možnost nahlédnutí do spisu:

Před vydáním rozhodnutí máte možnost seznámit se s podklady k zápisu, které jste odevzdali. Možnost vyjádřit se k podkladům budete mít před vydáním rozhodnutí o přijetí do MŠ v kanceláři ředitelky školy dne 20. 5. 2024 po předchozí telefonické domluvě.

Děti budou přijímány dle volné kapacity mateřské školy a kritérií (ke stažení na www.msholubova.cz) pro školní rok 2024/2025.

Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů. Rozhodnutí o vyhovění žádosti se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na internetových stránkách školy www.msholubova.cz o nepřijetí se doručuje písemně zákonnému zástupci.


Máte dotaz k zápisu dětí do mateřské školy? Napište nám.