NAŠE TŘÍDY

ŽELVIČKY

Třída se nachází v zadním pavilonu hlavní budovy mateřské školy.

Paní učitelky:

Ve třídě Želviček je věnována speciální péče dětem mladším tří let. Prvořadým ůkolem je vést děti k hygienickým návykům, základům sebeobsluhy. Při výchově paní učitelky využívají individuální přístup k dětem a prohlubují spolupráci s rodinou. Vzhledem k věku umožňují dětem postupnou adaptaci, která usnadňuje dětem přechod z rodiny do mateřské školy.  Řečové schopnosti u dětí jsou rozvíjeny pomocí logopedických chvilek - ,,Rozhýbej svůj jazýček".

SLŮŇATA

Třída se nachází v 1. patře předního pavilonu hlavní budovy mateřské školy.


Paní učitelky:

Do třídy dochází 23 dětí, 12 dívek a 11 chlapců.

Věkové složení 4 – 6 let.

Nabízené činnosti a aktivity jsou ve třídě Slůňátek zaměřeny na přípravu dětí pro úspěšný vstup do základní školy. U dětí rozvíjíme motoriku, pohybové dovednosti, sebeobsluhu (na sebeobsluhu klademe velký důraz), rozumové dovednosti a zařazeny jsou i logopedické chvilky. Respektujeme potřebu individuální péče. Vzdělávání je založeno na prožitkovém a interaktivním učení, zařazujeme smyslové a interaktivní hry, experimentování, metodu pokusu a omylu. Co nejvíce prostoru poskytujeme pro spontánní hru a seberealizaci.

Každodenně se děti setkávají v komunitním kruhu, hovoří o svých prožitcích, prohlubují své všeobecné znalosti, učí se mluvit a vyjadřovat.