INFORMACE PRO RODIČE

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dosáhnou v příslušném školním roce 6 let (děti dosáhnou pěti let do 31.8.2018).

 • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně (8:30 - 12:30 hodin), má formu pravidelné denní docházky. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ po celou dobu provozu.

 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Do MŠ tedy v době prázdnin může, ale nemusí docházet.

 • Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1. 9. 2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu školní docházky se školné neplatí.

 • Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání:
  • Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
  • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
  • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
  • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
  • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
  • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
  • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
  • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
  • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
  • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
   • Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
   • Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
   • Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.
 • Omlouvání nepřítomnosti dítěte v mateřské škole

 • Povinností rodičů je omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ a to buď:
 • - telefonicky (nutno potvrdit vyplněním písemného omluvného listu)
 • - vyplněním elektronického formuláře na webových stránkách školy
 • - vyplněním omluvného listu
 • - SMS zprávou (nutno potvrdit vyplněním písemného omluvného listu)
 • - e-mailem na adresu školy mshol@volny.cz, zpráva musí obsahovat: Jméno a příjmení dítěte+zákonného zástupce, třídu do které dítě chodí, adresu bydliště dítěte, datum narození dítěte, kontaktní telefon a dobu od do na kterou dítě omlouváte.
 • - osobně (nutno potvrdit vyplněním písemného omluvného listu)

 • Absence dítěte musí být vždy potvrzena vyplněním omluvného listu dítěte s výjimkou oznámení vyplněním elektronického formuláře a prostřednictvím e-mailu.

 • Omluvit dítě z předškolního vzdělávání je nutné vždy předem, nejpozději však do tří dnů od vzniku absence.

 • Při delší nebo opakované absenci může být vyžadováno potvrzení od lékaře.

 • ŠKOLNÍ PRÁZDNINY 2018/2019

  TERMÍNY ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019.

  Vážení rodiče, termíny školních práznin uvedené níže jsou závazné dle směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: MSMT-6576/2017-1 ze dne 4.4.2017 pro základní školy, střední školy, základní umělecké školy a konzervatoře. Provoz mateřských škol se těmto prázdninám přizpůsobuje tzv. prázdninovým režimem.


  V době podzimních, pololetních, velikonočních a jarních prázdnin je mateřská škola zpravidla v provozu a to dle zájmu rodičů.

  V době vánočních prázdnin (22.12.2018 - 2.1.2019) je mateřská škola uzavřena !

  V době hlavních letních prázdnin je mateřská škola zpravidla uzavřena po dobu čtyř týdnů.

  Aktuální informace o provozu školy, najdete vždy na těchto stránkách v sekci aktuality !


  Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

  Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v okrese Pardubice v termínu 4. 2. - 10. 2. 2019

  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019. Pátek 19. dubna 2019, je tzv. obecným svátkem, tedy volným dnem.


  Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
  Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

  CO POTŘEBUJÍ DĚTI DO ŠKOLKY?

  Vážení rodiče nadešel den, kdy vedete poprvé své dítě do mateřské školy. Rozhodujete se, co s sebou bude potřebovat. Dovolujeme si Vám předložit seznam toho, co je pro pobyt v naší mateřské škole nezbytné.

  • bačkory
  • pohodlné oblečení do třídy
  • převlečení na pobyt venku
  • pevnou obuv
  • holínky
  • pláštěnku
  • pyžamo
  • cvičební úbor (kraťasy, tričko)
  • náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky)
  • deset balíčků papírových kapesníčků
  • plastový hrneček

  V případě nejasností a dotazů se neváhejte zeptat paní učitelky na třídě!  SBĚR PAPÍRU

  Vážení rodiče, milé děti. Již osmým rokem pokračujeme ve spolupráci s firmou S-FIRMA s.r.o. Moravany ve sběru starého papíru. Sběr bude probíhat po celý školní rok. Sběrné místo je na rampě u Školní jídelny (vjezd z ulice Růžičkova). Nosit můžete starý papír (noviny , časopisy, letáky) a karton od krabic. Papír doma zvažte a váhu nahlaste paní učitelce ve třídě. Nejlepší sběrači z každé třídy obdrží hodnotné ceny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Děkujeme !                                                                                                                                                            

  KULTURNÍ AKCE

  Ve školním roce 2018/2019 bude na kulturní akce a návštěvy solné jeskyně vybírán zálohový poplatek ve výši 1 000,- Kč na školní rok. Vyúčtování bude provedeno na konci školního roku.

  Platby provádějte bezhotovostně na účet mateřské školy: 2911078/0300

  Variabilní symbol: prvních šest čísel rodného čísla dítěte.

  Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a poznámku KULTURNÍ AKCE.

  Platbu prosíme uhradit nejpozději do 30.11.2018.


  KROUŽKY

  Nabídka nadstandartních aktivit - kroužků pro školní rok 2018/2019


  ANGLIČTINA HROU

  Kroužek vede Helena Paseková. TERMÍN: I. skupina - ČTVRTEK 15.00 - 15.30

                                                                                II. skupina - ČTVRTEK 15.30 - 16.00

  Kroužek je určen pro starší děti. Prostřednictvím her, písniček, básniček a obrázkového materiálu si děti osvojují základy anglického jazyka.

  Poplatek: 600,- Kč/rok

  Poplatek uhraďte na bankovní účet číslo: 268197916/0300

  Jako variabilní číslo uveďte prvních šest čísel rodného čísla dítěte.

  Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.


  ANGLIČTINA PRO POKROČILÉ

  Kroužek vede Helena Paseková.  PONDĚLÍ 13.00 - 14.00

  Kroužek je určen pro starší děti, které již mají s angličtinou zkušenosti.

  Poplatek: 600,- Kč/rok

  Poplatek uhraďte na bankovní účet číslo: 268197916/0300

  Jako variabilní číslo uveďte prvních šest čísel rodného čísla dítěte.

  Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.  ANGLIČTINA HROU PRO NEJMENŠÍ

  Kroužek vede Tereza Valentová. TERMÍN: STŘEDA 15.00 - 15.30

  Kroužek je určen pro mladší děti. Jednoduchou, nenásilnou formou jsou děti seznamovány s anglickým jazykem.

  Poplatek: 600,- Kč/rok

  Poplatek uhraďte na bankovní účet číslo: 268197916/0300

  Jako variabilní číslo uveďte prvních šest čísel rodného čísla dítěte.

  Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.


  VÝTVARNÝ + KERAMIKA

  Kroužek vede Barbora Dvořáková. TERMÍN: ČTVRTEK 13.00 - 14.00

  Neobvyklé výtvarné techniky, společné výtvarné práce to je náplní výtvarného kroužku a keramiky.

  Poplatek: 600,- Kč/rok

  Poplatek uhraďte na bankovní účet číslo: 268197916/0300

  Jako variabilní číslo uveďte prvních šest čísel rodného čísla dítěte.

  Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.


  VAŘENÍ

  Kroužek vede Iveta Lohniská. TERMÍN: STŘEDA 14.00 - 15.00

  Vaření a stolování je zábava...

  Recept:
  špetku poznání
  polévkovou lžíci legrace
  1 dcl trpělivosti
  na špičku lžičky etikety stolování
  okořeníme radostí ze společně stráveného času
  vše smícháme a vychutnáme si kroužek vaření.

  Poplatek: 600,- Kč/rok

  Poplatek uhraďte na bankovní účet číslo: 268197916/0300

  Jako variabilní číslo uveďte prvních šest čísel rodného čísla dítěte.

  Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.


  PŘEDŠKOLÁČEK

  Kroužek vede Tereza Marková. TERMÍN: ÚTERÝ 13.00 - 14.00

  Poplatek: 600,- Kč/rok

  Poplatek uhraďte na bankovní účet číslo: 268197916/0300

  Jako variabilní číslo uveďte prvních šest čísel rodného čísla dítěte.

  Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.


  HRA NA FLÉTNU

  Kroužek organizuje společnost KROUŽKY VÝCHODNÍ ČECHY. TERMÍN: ÚT 15.30 - 16.15

  Na kroužku hry na flétnu se děti hravou formou seznámí se základy hry na nejjednodušší dechový nástroj. Za pomoci pracovního sešitu, který je v ceně kroužku, se děti naučí základní noty, osvojí si správné dýchání a cit pro rytmus a zahrají si první jednoduché písničky. Důraz je kladen na radost ze hry a rozvíjení lásky k hudbě.

  Poplatek: 950,- Kč/15 lekcí - pololetí

  Přihlášení na kroužek a více info zde:


  TANČÍME PRO RADOST

  Kroužek organizuje společnost KROUŽKY VÝCHODNÍ ČECHY. 

  TERMÍN: starší děti ČTVRTEK 14.00 - 14.45 hod.

                  mladší děti: ČTVRTEK 15.15 - 16.00 hod.

  V mateřské škole dbáme při nácviku jednoduchých choreografií především na ladnost pohybu a správné držení těla. Důraz klademe na zábavnou a hravou formu taneční lekce. Kroužek je vhodný pro všechny holky a kluky, kteří mají rádi pohyb a hudbu.

  Poplatek: 750,- Kč/15 lekcí - pololetí

  Přihlášení na kroužek a více info zde:


  SPORTOVNÍ A MÍČOVÉ HRY

  Kroužek organizuje společnost KROUŽKY VÝCHODNÍ ČECHY. TERMÍN: STŘEDA 14.15 - 15.00

  Sportem ke zdraví, radosti a kamarádství. Ať už s míčem, či dalšími sportovními pomůckami děti zažijí spousty legrace, seznámí se s novými hrami, posílí své zdraví a sportovní výkon.

  Poplatek: 750,- Kč/15 lekcí - pololetí

  Přihlášení na kroužek a více info zde:


  Na většinu kroužků se můžete přihlásit ve své třídě u paní učitelky pouze na kroužky pořádané KROUŽKY VÝCHODNÍ ČECHY (hra na flétnu, tančíme pro radost, sportovní a míčové hry) se musíte přihlásit on - line zde. Kroužky budou zahájeny od října.

  Kroužky jsou organizovány ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Holice a Kroužky východní Čechy.

  REŽIM DNE

  Program dětí na celý den

  6.15 hodin

  • otevření mateřské školy, děti se scházejí v určené třídě

  7.00 hodin

  • děti se rozcházejí do svých tříd
  • spontánní hry a činnosti dětí podle jejich volby a výběru

  8.15 - 8.45 hodin

  • pohybové činnosti

  V průběhu dopoledne svačina dle potřeb dětí

  8.45 - 9.15hodin (třídy Lvíčata, Želvičky)

  • dopolední činnosti dle nabídek z třídního vzdělávacího plánu

  8.45 - 9.30 hodin (třídy Hrošíci, Žirafky, Slůňata, Krokodýlci, Baobab)

  • dopolední činnosti dle nabídek z třídního vzdělávacího plánu

  9.15 - 9.30 hodin (třídy Lvíčata, Želvičky)

  • příprava a odchod na pobyt venku

  9.30 - 9.45 hodin (třídy Hrošíci, Žirafky, Slůňata, Krokodýlci, Baobab)

  • příprava a odchod na pobyt venku

  9.30 - 11.30 hodin (třídy Lvíčata, Želvičky)

  • pobyt venku
  • pokud není vhodné počasí - pohybové aktivity ve škole

  9.45 - 11.45 hodin (třídy Hrošíci, Žirafky, Slůňata, Krokodýlci, Baobab)

  • pobyt venku
  • pokud není vhodné počasí - pohybové aktivity ve škole

  11.45 hodin (třídy Lvíčata, Želvičky)

  • oběd

  12.00 hodin (třídy Hrošíci, Žirafky, Slůňata, Krokodýlci, Baobab)

  • oběd

  do 14.20 hodin

  • čas relaxace, klidu a odpočinku na lůžku

  14.45 hodin

  • odpolední svačina
  • spontánní hry a pohybové aktivity dětí
  • soustředění dětí v určené třídě či na zahradě a postupný odchod domů

  16.30 hodin

  • uzavření mateřské školy

  PRVNÍ DNY V MATEŘSKÉ ŠKOLE


  Kdy je vhodné, aby dítě nastoupilo do MŠ ?

  Za nejideálnější věk nástupu z vývojového hlediska je považován třetí rok života dítěte, ale je to individuální. O nástupu dítěte do MŠ by se mělo uvažovat v době, kdy dítě začíná vyhledávat nové podněty, činnosti, nové kamarády (ne pouze rodiče) a touží objevovat. Prostředí mateřské školy je obrovským zdrojem inspirace pro nová poznání, objevování a komplexní rozvoj dítěte.

  Co by mělo dítě před nástupem do MŠ umět ?

  Dítěti ulehčíte zvykání na MŠ, pokud ho povedete k samostatnosti a zvládání sebeobsluhy. Paní učitelka Vašemu dítěti ochotně pomůže, ale Vaše dítě bude klidnější a sebejistější, pokud bude stejně šikovné jako ostatní kamarádi a bude umět:
  - obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže učitelka)
  - poznat si své oblečení (i tak vše dítěti podepište jako prevenci záměny a ztráty)
  - oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (zpočátku nedávejte dítěti příliš složité oblečení, se kterým si nemůže samo poradit - košile s drobnými knoflíky, zástěry se zapínáním na zádech, oblečení se složitými sponami apod. Umožněte dítěti zažívat pocit úspěchu - Já už to také umím sám!)
  - zvládat chůzi po schodech
  - samo se najíst lžící, pít ze skleničky
  - umývat si ruce mýdlem, utírat do ručníku, ovládat kohoutek
  - používat kapesník, vysmrkat se
  - používat toaletu (naučte dítě říci si, když potřebuje na wc a používat místo nočníku záchod)

  Postupně zvykejte dítě také na spánek bez plenek. Ve školce již nepoužíváme dětské plenky. Pokud se i tak Vaše dítě občas během spánku pomočí, dejte mu do školky na lehátko jednorázovou papírovou podložku.

  Oblečení a věci do školky připravujte s dítětem společně - dítě si bude snadněji pamatovat a vše své poznávat. Ukazujte mu, kam jeho věci v šatně nebo ve třídě ukládáte. Pokud to zvládne, nechte jej, aby si vše uložilo samo.

  Jak by rodiče měli motivovat dítě před vstupem do MŠ ?

  Povídejte si s dítětem, jaké to v mateřské škole bude, co příjemné bude prožívat společně s dětmi a paní učitelkou, kolik nových kamarádů si najde, co vše se naučí apod. Využijte dne otevřených dveří a akcí mateřské školy pro veřejnost, seznamte dítě s novým prostředím, s učitelkami, s průběhem dne v MŠ. Je potřebné poskytnout dítěti dostatek informací, aby se zbytečně neobávalo neznámého. O školce doma mluvte hezky. "Nestrašte" své dítě mateřskou školou ! Rozhodně by nemělo zaznívat "No počkej, ve školce, tam budeš muset...jak to nebudeš umět, děti se Ti ve školce budou smát..." Dítě by vnímalo mateřskou školu negativně, vytvářelo si zbytečnou bariéru.

  Naopak usnadníte Vašemu dítěti adaptační období, když budete společně radostně očekávat nástup dítěte do školky. Těšte se s ním a nechte si vyprávět, co vše se mu líbí a co vše z toho bude také ve školce. Ujistěte dítě, že do školky bude chodit, aby mělo nové kamarády, s nimi si hrálo spoustu zajímavých her, aby si pohrálo s jinými hračkami než má doma ... Ujistěte dítě, že ve školce není "odloženo", ale že víte, že mu ve školce bude (až si zvykne) dobře a bude tam rádo.

  Co dělat, pokud je dítě zpočátku docházky do MŠ velmi plačtivé ?

  Chce to čas a trpělivost, ale dítě si zvykne a začne do školky chodit rádo. V adaptačním období pomáhá klidný, pozitivní a vstřícný přístup všech. Dítě prožívá velkou změnu v životě - nové prostředí, změna vztahů, změna denního režimu, jiné zvyklosti. Narušil se jeho pocit jistoty a bezpečí, který potřebuje opět získat. A to se mu podaří prostřednictvím paní učitelky ve třídě. Učitelky svou velkou empatií a láskou dokáží dítě uklidnit a odvést pozornost na nové podněty. Rodičům doporučujeme zbytečně neprodlužovat ranní loučení a "vydržet" pláč svého dítěte. Každé ráno si povídejte s dítětem, jak bude den probíhat, kdo a kdy si pro něj do školky přijde (po obědě, po spaní...) . Tento dohodnutý čas je třeba dodržovat, aby dítě mělo jistotu, že jej rodiče v MŠ "nezapomenou". Pravidelnost v průběhu dne a týdne dítěti přináší pocit větší jistoty a bezpečí protože se ještě nedokáže dobře orientovat v čase. Není vhodné vytvářet dlouhé přetržky v docházce, protože dítě při každém příchodu "začíná znovu" a těžko si po přerušení docházky hledá "své místo" mezi dětmi ve třídě, v organizaci činností apod. Pobyt dítěte v MŠ rovnou na celý den je nepřiměřenou zátěží, proto je vhodnější dobu strávenou ve školce prodlužovat postupně.

  První dny ve škole

  Už první den ve školce by měl probíhat standardně, aby i nejmenší děti od samého začátku věděly, na čem jsou a jak to bude ve školce vypadat - jistota a opakování je tím, co adaptační období usnadňuje. Počáteční tři měsíce jsou pro dítě víceméně seznamovací, dítě si zvyká na nový režim, na nové kamarády, prostředí, vstřebává pravidla... Není žádná ostuda, že třeba nekreslí žádné obrázky nebo se nezapojuje do činností. Důležité je, že si hraje, navazuje kontakty a nachází své místo ve skupině dětí. To ostatní se dostaví samo, až přijde ten správný čas.

  Mohou přetrvávat potíže typu "já dneska nechci". Většinou je to jen zkouška nervů rodiče, dítě dobře ví, jak rodiče obměkčit. Je důležité zatnout zuby a nepovolit. Jakmile jednou rodič ustoupí, bude to dítě zkoušet další a další dny. Rodiče a děti pak prožívají ranní stresy a dohadování s dítětem, zda přijdete "po obědě". Stejné problémy se můžou objevovat i po nemoci, kdy bude opět nějaký čas trvat, než se dítě aklimatizuje na školku.

  Jak předcházet úzkostnému chování dítěte před nástupem do MŠ ?

  Umožněte dítěti získat pozitivní zkušenosti s odloučením od rodičů (např. hrami u sousedů bez přítomnosti rodičů). Vytvářejte dítěti možnost kontaktu s ostatními dětmi. Podporujte dítě v samostatnosti v sebeobsluze, protože v začátcích je pro dítě každá prosba o pomoc, kdy musí komunikovat s neznámými dětmi a paní učitelkou přítěží.

  Po nástupu do školky stanovte pravidlo, kdy si dítě budete vyzvedávat (např. vždy po spaní a v pátek po obědě) a pak to dodržujte a neměňte. Až si dítě zvykne, případné zdržení rodiče nebo prodloužení času ve školce bere v pohodě.

  Jaký "recept" mají učitelky mateřské školy na zmírnění dětského pláče při ranním loučení ?

  Každá pedagogická pracovnice je odborně připravena na svou profesi natolik, že dokáže porozumět dítěti a respektovat jeho individuální potřeby, kterým přizpůsobí průběh adaptace na MŠ. Pomáhá přítomnost kamaráda nebo sourozence ve třídě, hračka z domova, kterou si dítě přináší s sebou apod. Na loučení si dítě zvyká postupně a většinou po odchodu rodičů přestává plakat, protože ho učitelka dokáže zajímavou činností nadchnout a zabavit.

  Recept: úsměv učitelky, přivítání se s dítětem, projevení radosti, že dítě opět přišlo do školky, vyprávění o tom, nač se dnes může těšit... a ujištění, že maminka brzy pro něj přijde, jen co si ve školce pohraje...

  PLÁN AKCÍ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

  LOGOPEDICKÁ PÉČE

  Naše škola se zaměřuje, mino jiné, také na oblast Logopedické prevence. Dětem se věnuje šest logopedických asistentek.

  Ve školním roce 2013/2014 se nám podařilo získat finanční dotaci z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na podporu zvyšování kvality vzdělávání pedagogických pracovníků a zlepšování prostředí pro zajištění logopedické prevence.

  Připravili jsme projekt ,,Cestování papouška Hláska za zdravým slovíčkem". Prostřednictvím tohoto projektu se naše škola zapojila do rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Z finančních prostředků tohoto projektu byla pořízena interaktivní tabule.

  Na základě logopedického průzkumu, který probíhá na naší škole vždy v průběhu měsíce září, bude s rodiči osobně domluven další postup v oblasti prevence.

  Interaktivní tabule pomáhá dětem v učení