INFORMACE PRO RODIČE

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dosáhnou v příslušném školním roce 6 let (děti dosáhnou pěti let do 31.8.2023).

 • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně (8:30 - 12:30 hodin), má formu pravidelné denní docházky. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ po celou dobu provozu.

 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Do MŠ tedy v době prázdnin může, ale nemusí docházet.

 • Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1. 9. 2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu školní docházky se školné neplatí.

 • Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání:
  • Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
  • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
  • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
  • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
  • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
  • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
  • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
  • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
  • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
  • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
   • Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
   • Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
   • Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

 • Omlouvání nepřítomnosti dítěte v mateřské škole

 • Povinností rodičů je omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ a to prostřednictvím mobilní aplikace NAŠE MŠ případně (nedostupnost aplikace):
 • - telefonicky, SMS zprávou
 • Pro odhlášení stravy je nutné provést omluvu nejpozději do 7.00 hodin.

  Od 1.2.2023 je možné omlouvat děti pouze prostřednictvím mobilní aplikace NAŠE MŠ. Omlouvání dětí prostřednictvím aplikace je rychlé a omluvenka se automaticky přepíše do docházky dítěte.


  ŠKOLNÍ PRÁZDNINY 2023/2024

  TERMÍNY ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024.

  Vážení rodiče, termíny školních práznin uvedené níže jsou závazné dle směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: MSMT-12071/2022-2 ze dne 27.5.2022 pro základní školy, střední školy, základní umělecké školy a konzervatoře. Provoz mateřských škol se těmto prázdninám přizpůsobuje tzv. prázdninovým režimem.

  Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.


  V době podzimních, pololetních, velikonočních a jarních prázdnin je mateřská škola zpravidla v provozu a to dle zájmu rodičů.

  V době vánočních prázdnin (SO 23.12.2023 - ÚT 2.1.2024) je mateřská škola uzavřena ! Provoz bude opět zahájen ve středu 3.1.2024.

  V době hlavních letních prázdnin je mateřská škola zpravidla uzavřena po dobu čtyř týdnů. V roce 2024 to bude pravděpodobně v měsíci srpnu.

  Aktuální informace o provozu školy, najdete vždy na těchto stránkách v sekci aktuality !


  Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

  Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v okrese Pardubice v termínu 11. 3. - 17. 3. 2024.

  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024. Pátek 29. března 2024, je tzv. obecným svátkem, tedy volným dnem.


  Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2024 do neděle 1. září 2024.
  Období školního vyučování ve školním roce 2024/2024 začne v pondělí 2. září 2024.

  CO POTŘEBUJÍ DĚTI DO ŠKOLKY?

  Vážení rodiče nadešel den, kdy vedete poprvé své dítě do mateřské školy. Rozhodujete se, co s sebou bude potřebovat. Dovolujeme si Vám předložit seznam toho, co je pro pobyt v naší mateřské škole nezbytné.

  • bačkory
  • pohodlné oblečení do třídy
  • převlečení na pobyt venku
  • pevnou obuv
  • holínky
  • pláštěnku
  • pyžamo
  • cvičební úbor (kraťasy, tričko)
  • náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky)
  • deset balíčků papírových kapesníčků

  V případě nejasností a dotazů se neváhejte zeptat paní učitelky na třídě!  SBĚR PAPÍRU

  Vážení rodiče, ve školním roce 2023/2024  ve spolupráci s firmou Marius Pedersen, organizujeme soutěž ve sběru papíru! Soutěž bude probíhat po celý školní rok. Můžete nosit (vozit) noviny, časopisy, letáky, katalogy a to jak svázané, tak i v kartonových krabicích. Samostatný karton prosíme nenoste, protože za něj se musí platit. Sběrné místo je na rampě u školní jídelny (zadní vjezd z ulice Růžičkova). Papír doma zvažte a váhu nahlašte paní učitelce ve své třídě. Vyhodnocení sběru a předání cen proběhne v červnu a nejlepší ,,sběrači" obdrží hodnotné ceny (vstupenky do Safari parku.....).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Děkujeme !                                                                                                                                                            


  KULTURNÍ AKCE

  Ve školním roce 2023/2024 bude na kulturní akce vybírán zálohový poplatek ve výši 600,- Kč na pololetí. Vyúčtování bude provedeno na konci školního roku.

  Platby provádějte bezhotovostně na účet mateřské školy: 2911078/0300

  Variabilní symbol: použijte stejný jaký vám byl přidělen k placení školného.

  Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a poznámku KULTURNÍ AKCE.

  PLATBU NA 1. POLOLETÍ PROSÍME UHRADIT NEJPOZDĚJI DO 15.11.2023.

  PLATBU NA 2. POLOLETÍ PROSÍME UHRADIT NEJPOZDĚJI DO 15.3.2024.

  V PŘIPADĚ, ŽE NEBUDE ČÁSTKA VYČERPÁNA BUDE VÁM PŘEPLATEK VRÁCEN.


  REŽIM DNE

  Program dětí na celý den

  6.15 hodin

  • otevření mateřské školy, děti se scházejí ve své třídě 

  7.00 hodin

  • spontánní hry a činnosti dětí podle jejich volby a výběru

  8.15 - 8.45 hodin

  • pohybové činnosti

  V průběhu dopoledne svačina dle potřeb dětí

  8.45 - 9.15hodin (třídy Lvíčata, Želvičky)

  • dopolední činnosti dle nabídek z třídního vzdělávacího plánu

  8.45 - 9.30 hodin (třídy Hrošíci, Žirafky, Slůňata, Baobab)

  • dopolední činnosti dle nabídek z třídního vzdělávacího plánu

  9.15 - 9.30 hodin (třídy Lvíčata, Želvičky)

  • příprava a odchod na pobyt venku

  9.30 - 9.45 hodin (třídy Hrošíci, Žirafky, Slůňata, Baobab)

  • příprava a odchod na pobyt venku

  9.30 - 11.30 hodin (třídy Lvíčata, Želvičky)

  • pobyt venku
  • pokud není vhodné počasí - pohybové aktivity ve škole

  9.45 - 11.45 hodin (třídy Hrošíci, Žirafky, Slůňata, Baobab)

  • pobyt venku
  • pokud není vhodné počasí - pohybové aktivity ve škole

  11.45 hodin (třídy Lvíčata, Želvičky)

  • oběd

  12.00 hodin (třídy Hrošíci, Žirafky, Slůňata, Baobab)

  • oběd

  do 14.00 hodin

  • čas relaxace, klidu a odpočinku na lůžku

  14.45 hodin

  • odpolední svačina
  • spontánní hry a pohybové aktivity dětí
  • v případě hezkého počasí pobyt na zahradě a postupný odchod domů

  16.30 hodin

  • uzavření mateřské školy

  PRVNÍ DNY V MATEŘSKÉ ŠKOLE


  Kdy je vhodné, aby dítě nastoupilo do MŠ ?

  Za nejideálnější věk nástupu z vývojového hlediska je považován třetí rok života dítěte, ale je to individuální. O nástupu dítěte do MŠ by se mělo uvažovat v době, kdy dítě začíná vyhledávat nové podněty, činnosti, nové kamarády (ne pouze rodiče) a touží objevovat. Prostředí mateřské školy je obrovským zdrojem inspirace pro nová poznání, objevování a komplexní rozvoj dítěte.

  Co by mělo dítě před nástupem do MŠ umět ?

  Dítěti ulehčíte zvykání na MŠ, pokud ho povedete k samostatnosti a zvládání sebeobsluhy. Paní učitelka Vašemu dítěti ochotně pomůže, ale Vaše dítě bude klidnější a sebejistější, pokud bude stejně šikovné jako ostatní kamarádi a bude umět:
  - obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže učitelka)
  - poznat si své oblečení (i tak vše dítěti podepište jako prevenci záměny a ztráty)
  - oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (zpočátku nedávejte dítěti příliš složité oblečení, se kterým si nemůže samo poradit - košile s drobnými knoflíky, zástěry se zapínáním na zádech, oblečení se složitými sponami apod. Umožněte dítěti zažívat pocit úspěchu - Já už to také umím sám!)
  - zvládat chůzi po schodech
  - samo se najíst lžící, pít ze skleničky
  - umývat si ruce mýdlem, utírat do ručníku, ovládat kohoutek
  - používat kapesník, vysmrkat se
  - používat toaletu (naučte dítě říci si, když potřebuje na wc a používat místo nočníku záchod)

  Postupně zvykejte dítě také na spánek bez plenek. Ve školce již nepoužíváme dětské plenky. Pokud se i tak Vaše dítě občas během spánku pomočí, dejte mu do školky na lehátko jednorázovou papírovou podložku.

  Oblečení a věci do školky připravujte s dítětem společně - dítě si bude snadněji pamatovat a vše své poznávat. Ukazujte mu, kam jeho věci v šatně nebo ve třídě ukládáte. Pokud to zvládne, nechte jej, aby si vše uložilo samo.

  Jak by rodiče měli motivovat dítě před vstupem do MŠ ?

  Povídejte si s dítětem, jaké to v mateřské škole bude, co příjemné bude prožívat společně s dětmi a paní učitelkou, kolik nových kamarádů si najde, co vše se naučí apod. Využijte dne otevřených dveří a akcí mateřské školy pro veřejnost, seznamte dítě s novým prostředím, s učitelkami, s průběhem dne v MŠ. Je potřebné poskytnout dítěti dostatek informací, aby se zbytečně neobávalo neznámého. O školce doma mluvte hezky. "Nestrašte" své dítě mateřskou školou ! Rozhodně by nemělo zaznívat "No počkej, ve školce, tam budeš muset...jak to nebudeš umět, děti se Ti ve školce budou smát..." Dítě by vnímalo mateřskou školu negativně, vytvářelo si zbytečnou bariéru.

  Naopak usnadníte Vašemu dítěti adaptační období, když budete společně radostně očekávat nástup dítěte do školky. Těšte se s ním a nechte si vyprávět, co vše se mu líbí a co vše z toho bude také ve školce. Ujistěte dítě, že do školky bude chodit, aby mělo nové kamarády, s nimi si hrálo spoustu zajímavých her, aby si pohrálo s jinými hračkami než má doma ... Ujistěte dítě, že ve školce není "odloženo", ale že víte, že mu ve školce bude (až si zvykne) dobře a bude tam rádo.

  Co dělat, pokud je dítě zpočátku docházky do MŠ velmi plačtivé ?

  Chce to čas a trpělivost, ale dítě si zvykne a začne do školky chodit rádo. V adaptačním období pomáhá klidný, pozitivní a vstřícný přístup všech. Dítě prožívá velkou změnu v životě - nové prostředí, změna vztahů, změna denního režimu, jiné zvyklosti. Narušil se jeho pocit jistoty a bezpečí, který potřebuje opět získat. A to se mu podaří prostřednictvím paní učitelky ve třídě. Učitelky svou velkou empatií a láskou dokáží dítě uklidnit a odvést pozornost na nové podněty. Rodičům doporučujeme zbytečně neprodlužovat ranní loučení a "vydržet" pláč svého dítěte. Každé ráno si povídejte s dítětem, jak bude den probíhat, kdo a kdy si pro něj do školky přijde (po obědě, po spaní...) . Tento dohodnutý čas je třeba dodržovat, aby dítě mělo jistotu, že jej rodiče v MŠ "nezapomenou". Pravidelnost v průběhu dne a týdne dítěti přináší pocit větší jistoty a bezpečí protože se ještě nedokáže dobře orientovat v čase. Není vhodné vytvářet dlouhé přetržky v docházce, protože dítě při každém příchodu "začíná znovu" a těžko si po přerušení docházky hledá "své místo" mezi dětmi ve třídě, v organizaci činností apod. Pobyt dítěte v MŠ rovnou na celý den je nepřiměřenou zátěží, proto je vhodnější dobu strávenou ve školce prodlužovat postupně.

  První dny ve škole

  Už první den ve školce by měl probíhat standardně, aby i nejmenší děti od samého začátku věděly, na čem jsou a jak to bude ve školce vypadat - jistota a opakování je tím, co adaptační období usnadňuje. Počáteční tři měsíce jsou pro dítě víceméně seznamovací, dítě si zvyká na nový režim, na nové kamarády, prostředí, vstřebává pravidla... Není žádná ostuda, že třeba nekreslí žádné obrázky nebo se nezapojuje do činností. Důležité je, že si hraje, navazuje kontakty a nachází své místo ve skupině dětí. To ostatní se dostaví samo, až přijde ten správný čas.

  Mohou přetrvávat potíže typu "já dneska nechci". Většinou je to jen zkouška nervů rodiče, dítě dobře ví, jak rodiče obměkčit. Je důležité zatnout zuby a nepovolit. Jakmile jednou rodič ustoupí, bude to dítě zkoušet další a další dny. Rodiče a děti pak prožívají ranní stresy a dohadování s dítětem, zda přijdete "po obědě". Stejné problémy se můžou objevovat i po nemoci, kdy bude opět nějaký čas trvat, než se dítě aklimatizuje na školku.

  Jak předcházet úzkostnému chování dítěte před nástupem do MŠ ?

  Umožněte dítěti získat pozitivní zkušenosti s odloučením od rodičů (např. hrami u sousedů bez přítomnosti rodičů). Vytvářejte dítěti možnost kontaktu s ostatními dětmi. Podporujte dítě v samostatnosti v sebeobsluze, protože v začátcích je pro dítě každá prosba o pomoc, kdy musí komunikovat s neznámými dětmi a paní učitelkou přítěží.

  Po nástupu do školky stanovte pravidlo, kdy si dítě budete vyzvedávat (např. vždy po spaní a v pátek po obědě) a pak to dodržujte a neměňte. Až si dítě zvykne, případné zdržení rodiče nebo prodloužení času ve školce bere v pohodě.

  Jaký "recept" mají učitelky mateřské školy na zmírnění dětského pláče při ranním loučení ?

  Každá pedagogická pracovnice je odborně připravena na svou profesi natolik, že dokáže porozumět dítěti a respektovat jeho individuální potřeby, kterým přizpůsobí průběh adaptace na MŠ. Pomáhá přítomnost kamaráda nebo sourozence ve třídě, hračka z domova, kterou si dítě přináší s sebou apod. Na loučení si dítě zvyká postupně a většinou po odchodu rodičů přestává plakat, protože ho učitelka dokáže zajímavou činností nadchnout a zabavit.

  Recept: úsměv učitelky, přivítání se s dítětem, projevení radosti, že dítě opět přišlo do školky, vyprávění o tom, nač se dnes může těšit... a ujištění, že maminka brzy pro něj přijde, jen co si ve školce pohraje...

  LOGOPEDICKÁ PÉČE

  Naše škola se zaměřuje, mino jiné, také na oblast Logopedické prevence. Dětem se věnuje šest logopedických asistentek.

  Ve školním roce 2013/2014 se nám podařilo získat finanční dotaci z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na podporu zvyšování kvality vzdělávání pedagogických pracovníků a zlepšování prostředí pro zajištění logopedické prevence.

  Připravili jsme projekt ,,Cestování papouška Hláska za zdravým slovíčkem". Prostřednictvím tohoto projektu se naše škola zapojila do rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Z finančních prostředků tohoto projektu byla pořízena interaktivní tabule.

  Na základě logopedického průzkumu, který probíhá na naší škole vždy v průběhu měsíce září, bude s rodiči osobně domluven další postup v oblasti prevence.

  Interaktivní tabule pomáhá dětem v učení