ZÁVAZNÉ POKYNY A OPATŘENÍ PRO PROVOZ ŠKOLY OD 1.9.2020

26.08.2020

V návaznosti na manuál pro provoz škol a školských zařízení pro školní rok 2020/2021 vydaný dne 17.8.2020 a jeho aktualizaci vydanou dne 26.8.2020 Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zdravotnictví v souvislosti s výskytem onemocnění COVID - 19, vydává ředitelka Mateřské školy Holice Holubova tyto závazné pokyny a opatření pro provoz školy od 1.9.2020.

 • Tyto pokyny jsou závazné pro všechny žáky školy, rodiče, zaměstnance, dodavatele a případné návštěvy.
 • Pokyny vstupují v platnost dne 1.9.2020 a platí až do odvolání nebo změny.
 • Pokyny jsou uplatňovány zejména s ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění, kdy je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se dítě/žák/ nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření onemocnění covid-19. 

 • Případné změny jsou vyhrazeny a to s ohledem na vývoj epidemiologické situace a opatření vydávaných státními orgány zejména Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví, Pardubickým krajem, Městem Holice a Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje.

AKTUALIZOVÁNO 10.9.2020

I. VSTUP DO VNITŘNÍCH PROSTOR ŠKOLY


 1. Před vstupem do vnitřních prostor školy je každá osoba včetně dětí (zajistí doprovázející osoba) povinna použít dezinfekci, která je umístěna před každým vchodem do budovy.
 2. Vstup do vnitřních prostor školy je povolen pouze se zakrytím dýchacích cest (rouška, respirátor).
 3. Do vnitřních prostor školy je přísně zakázán vstup osobám, které vykazují známky jakéhokoliv respiračního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu a pod.)
 4. S dítětem může do budovy školy vstoupit pouze jedna další doprovázející osoba.
 5. Při vstupu do vnitřních prostor školy může být vstupujícím osobám změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem.

II. POHYB OSOB VE VNIŘNÍCH PROSTORÁCH ŠKOLY


 1. Osoba (rodiče, prarodiče, sourozenec ..) která přivádí/odvádí dítě se smí pohybovat ve vnitřních prostorách školy pouze za účelem rychlého předání dítěte učitelce a rychlého převzetí dítěte od učitelky a dále nezbytného pobytu v šatně dětí.
 2. V šatnách se mohou při příchodu a odchodu najednou pohybovat maximálně 3 děti + jedna doprovázející osoba.
 3. V případě nutných konzultací zákonného zástupce s učitelkou, ředitelkou, zástupkyní ředitelky či jiným zaměstnancem školy je nutné upřednostnit komunikaci pomocí telefonu nebo e-mailu.

III. POSTUP V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA NÁKAZU COVID 19 NEBO JINÉ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ.

 1. V případě, že jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy - dítě/žák/ není vpuštěn do budovy školy (třídy); v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce. 

 2. V případě, že jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není již přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka - tato skutečnost bude oznámena zákonnému zástupci neprodleně a bude informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy.

 3. V případě, že se příznaky vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně bude informován zákonný zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy.

 4. Ve všech výše uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, dítěte/žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 5. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
 6. Dítěti/žákovi/ (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí a to lékařským potvrzením.

IV. DALŠÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

 1. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý (děti, zaměstnanci) důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. U dětí na opakované mytí rukou dohlíží učitelka. Dezinfekce je k dispozici ve všech místnostech školy.

 2. Při příchodu do třídy a dále v průběhu dne může být dětem namátkově změřena teplota bezdotykovým teploměrem.

 3. Při příchodu do zaměstnání a kdykoliv během pracovní doby může být zaměstnancům změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem.

 4. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou - ručníky na jedno použití. V mateřské škole lze používat také textilní ručníky a to v souladu s: Příloha č. 1 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

 5. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. 

 6. Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.

 7. Je prováděno časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně několikrát během dne.

 8. Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí/žáků/st do školy, po zahájení vyučování a po odchodu dětí/žáků/ze školy.

 9. Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti/žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají. 

 10. Je kladen důraz na dezinfekci (několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce)

 11. Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je důležité, aby se zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). 

 12. Při stravování není možný samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty)

V. ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

 1. Organizace provozu školy je prováděna tak, aby docházelo k co možná nejmenšímu ,,míchání" dětí z jednotlivých tříd mezi sebou.
 2. Organizace provozu školy je prováděna tak, aby docházelo pouze k nejnutnějším kontaktům zaměstnanců.
 3. Je zakázán vstup rodičům a nepovolaných zaměstnancům do školní kuchyně a to včetně průchodu kuchyní. Toto ustanovení neplatí pro ředitelku školy, zástupkyni ředitelky a správce školy (údržbáře), případně pro pracovníky servisních firem v případě provádění nutných oprav.
 4. Je zakázán vstup dodavatelů do všech prostor školní jídelny.
 5. Zaměstnanci školní jídelny se smí v prostorech školy pohybovat pouze za účelem výdeje stravy dětem a dále při případném opuštění budovy v době přestávky v práci.
 6. Děti v předním pavilonu odcházejí na vycházku a přicházejí z ní tak, že v prostorách chodby a šaten bude vždy pouze jedna třída. 
 7. Škola v průběhu školního roku v souladu s doporučením Ministerstva školství zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd, kroužky, fotografování, divadelní představení, besídky......) a pokud možno takové aktivity nebude konat.
 8. V případě, že se budou akce konat, bude zajištěno, aby nedocházelo k ,,míchání dětí z jednotlivých tříd.                        
 9. Zaměstnanci jsou povinni maximálně omezit pohyb v prostorách školy pouze na svoje pracoviště a prostory, které s výkonem zaměstnání souvisejí.

 10. Třídní schůzky se až do odvolání nekonají.

 11. Komunikace s rodiči probíhá primárně e-mailem a telefonem.

 12. Komunikace vedení školy se zaměstnanci a komunikace mezi zaměstnanci probíhá primárně e-mailem a telefonem.

V Holicích 26.8.2020

Aktualizováno 10.9.2020

Bc. Lenka Chotěnovská ředitelka školy v.r.