POKYNY A INFORMACE PRO RODIČE K ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 25.5.2020!! 

22.05.2020

URČENO RODIČŮM, KTEŘÍ NAHLASILI DOCHÁZKU


INFORMACE NA TÉTO STRÁNCE JSOU AKTUALIZOVÁNY. POSLEDNÍ AKTUALIZACE 21.5.2020 v 06.27 hod.


Vážení rodiče, Mateřská škola Holice Holubova bude opět otevřena od pondělí 25.5.2020. Provozní doba školy bude od 6.15 do 16.30 hod.

Vzhledem k současné situaci, související se stále probíhající pandemií onemocnění COVID-19, se bude provoz školy řídit mimořádnými pravidly a opatřeními. Pravidla a opatření najdete níže a prosíme o jejich pečlivě přečtení. Pravidla jsou stanovena dle manuálu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Vážení rodiče, vzhledem k nutnosti a zároveň náročnosti zajištění hygienických, personálních a organizačních opatření k zajištění ochrany zdraví Vás rodičů, dětí a zaměstnanců školy, Vás prosíme, aby jste  v případě, že máte možnost zajištění hlídání dětí, zvážili docházku Vašeho dítěte do mateřské školy. Dále v případech, kdy vy osobně, vaše dítě, nebo člen domácnosti ve které žijete spadá do rizikové skupiny, tedy trpí některým onemocněním níže uvedeným, zvážili docházku dětí do mateřské školy. Děkujeme

RIZIKOVÉ SKUPINY:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze (vysoký krevní tlak).
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 


NÁROK NA OŠETŘOVNÉ: 

NA OŠETŘOVNÉ VE VÝŠI 80 % MAJÍ NÁROK VŠICHNI RODIČE KTEŘÍ Z OBAVY PŘED NÁKAZOU KORONAVIREM ZŮSTANOU S DĚTMI DO KONCE ČERVNA DOMA A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE ŠKOLA JIŽ OTEVŘENA. NÁROK NA OŠETŘOVNÉ MAJÍ VŠICHNI RODIČE DĚTÍ DO 13 LET BEZ OHLEDU NA TO ZDA CHODÍ DO ZÁKLADNÍ NEBO MATEŘSKÉ ŠKOLY. 

ROZHODNUTÍ ZDA POSLAT DÍTĚ DO ŠKOLKY NEBO ŠKOLY JE TEDY ZCELA NA RODIČÍCH. POKUD SE ROZHODNOU ZŮSTAT S DĚTMI DOMA I PO OTEVŘENÍ ŠKOLY BUDOU DÁLE POBÍRAT OŠETŘOVNÉ VE VÝŠI 80 %.

Pro nárok na ošetřovné bude nutné vyplnit formulář České správy sociálního zabezpečení. Škola již potvrzení nebude vydávat.


V případě, že dítě zůstane doma odpadá povinnost platit do konce školního roku poplatek za pobyt dítěte v MŠ.

Za měsíc květen je potom stanovena snížená výše poplatku na 140 Kč.

Za měsíc červen je výše poplatku  již standardní 550 Kč. 


ZÁVAZNÉ POKYNY PRO PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 25.5.2020


1. Při prvním vstupu do mateřské školy je zákonný zástupce povinen podepsat písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění za posledních 14 dnů (kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota, bolest hlavy, horečka, ztráta chuti, čichu, únava, bolest svalů) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin, stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Čestné prohlášení vyplňte předem a odevzdejte při prvním vstupu do mateřské školy učitelce. Bez vyplňeného a podepsaného čestného prohlášení nebude dítěti umožněn pobyt v mateřské škole.

Čestné prohlášení si vyplňte předem a předejte při nástupu do MŠ.

2. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit !

3. U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu.

4. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
- Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen "rouška"). Aktuálně od 25.5.2020 nebude nutné nosit roušku ve venkovním prostředí v případě, že budou dodrženy rozestupy 2 metry.

- Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatření

- Do školy přivádí dítě vždy jen jeden člen rodiny !

- KAŽDÉ DÍTĚ MUSÍ MÍT S SEBOU VE ŠKOLE V UZAVŘENÉM OBALU DVĚ ČISTÉ ROUŠKY !

Rouška bude použita v případě zjištění podezření na nákazu COVID - 19 u některého z dětí. V takovém případě budou nosit roušku všechny děti ve skupině (třídě), ve které bylo zjištěno podezření na nákazu koronavirem a to až do doby než dojde k vyloučení podezření!

 V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinen si pro dítě okamžitě ( v co možná nejkratším časovém úseku) do mateřské školy přijet. Zároveň bude ihned informována Krajská hygienická stanice Pardubice. Ostatní děti ve skupině musí začít ihned používat roušky.


AKTUÁLNĚ: 

Nyní již víme jak postupuje hygiena při výskytu nakazy (postup v mateřské škole Praha Suchdol). Při zjištění pozitivního případu ve třídě, se tato třída uzavře a všem dětem a učitelkám je nařízena 14 denní karanténa. Následně je všem proveden test.

2.  Při zjištění dalšího pozitivního testu ve třídě je uzavřena celá škola.
 

Před vstupem do třídy mateřské školy si každé dítě řádně umyje ruce důkladně (30 sec.) vodou a tekutým mýdlem. 

3. Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
- Je nutné minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
- Před budovou školy je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné mezi dítětem a doprovázející osobou).
- Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. Aktuálně od 25.5.2020 nebude nutné nosit roušku ve venkovním prostředí v případě, že budou dodrženy rozestupy 2 metry.

4. V prostorách mateřské školy

 - PŘED VSTUPEM DO BUDOVY ŠKOLY JE KAŽDÝ POVINEN POUŽÍT DEZINFEKCI, KTERÁ BUDE UMÍSTĚNA U VCHODU. DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBA JE POVINNA ZAJISTIT ABY POUŽILO DEZINFEKCI I DÍTĚ.


- Doprovázející osoba JE POVINNA v prostorách mateřské školy MÍT NASAZENOU ROUŠKU. BEZ ROUŠKY NEBUDE DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBA VPUŠTĚNA DO BUDOVY ŠKOLY.

 - DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBA SE SMÍ POHYBOVAT V BUDOVĚ ŠKOLY POUZE PO MINIMÁLNÍ NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU (pouze předání a vyzvednutí dítěte).

- Do mateřské školy se přijímají pouze děti zdravé - učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu - učitelka má oprávnění přeměřit dítě bezkontaktním teploměrem kdykoliv během dne.

 - Pro nutnou konzultaci s učitelkou, ředitelkou nebo jiným zaměstnancem školy je nutné používat kontakty (e-mail, telefon), které najdete zde.

- V šatně se smí pohybovat maximálně 3 děti s doprovodem.
- Děti nesmí do školy nosit žádné svoje hračky (plyšáky apod.)
- Během dne bude dětem namátkou měřena teplota bezkontaktním teploměrem. 

- Po vyzvednutí dítěte z mateřské školy opustí doprovázející osoba s dítětem areál školy. Pobyt na školních zahradách po opuštění budovy není povolen!


DALŠÍ ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE.

 • Ve škole budou uplatňována zvýšená hygienická pravidla (častá dezinfekce povrchů, zvýšená četnost úklidu, vynášení košů atd.
 • Časté mytí rukou a použití dezinfekce na ruce u dětí i personálu. 
 • Bude prováděno časté větrání prostor školy - 1x za hodinu.
 • Strava bude vydávána výhradně personálem školní jídelny.
 • Provoz školní jídelny a výdej stravy se řídí metodickým pokynem Krajského úřadu Pardubice.
 • V souladu s manuálem MŠMT může být v některých dnech z organizačních důvodů vydávána studená strava formou balíčků.
 • Děti si nesmí sami jídlo ani pití nabírat.
 • Všichni zaměstnanci budou používat ochranné prostředky (roušky, ochranné štíty) případně ochraný oděv a rukavice.
 • Pokud to počasí umožní budou děti většinu času trávit venku.
 • Organizace bude prováděna tak, aby se děti z jednotlivých tříd nemíchaly. Vyjímkou je čas ráno od 6.15 do 7.00 hod. a odpoledne, kdy se některé děti potkají v jedné třídě. Organizace se bude odvíjet od aktuálního počtu dětí. Budeme se snažit, aby k míchání nedocházelo, ale při vysokém počtu dětí to nebude možné. 
 • Třídy z předního pavilonu se budou střídat na přední zahradě. Nebudou zde tedy všechny třídy pohromadě. 
 • Do konce školního roku se nebudou konat žádné zájmové kroužky
 • Do konce školního roku se nebudou konat žádné akce. Pokusíme se zajistit alespoň nějaké komornější (individuální) rozloučení s předškoláky.
   
  NĚKTERÁ ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ SE BUDOU PŘIZPŮSOBOVAT AKTUÁLNÍMU POČTU DĚTÍ VE TŘÍDÁCH.  

UPOZORNĚNÍ: Výše uvedená opatření se mohou změnit s ohledem na aktuální stav pandemie koronaviru COVID - 19, a k případným změnám příslušných předpisů.

Sledujte prosíme pravidelně tyto internetové stránky !!!
 
Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnost při dodržování výše uvedených opatření. Mysleme na to, že zdraví nás všech je to nejdůležitější.  
SPOLU TO ZVLÁDNEME!